S_6026409224752.jpg

먹을거리

—  뷔페  —

한시간 반 제한
 

뷔페
฿250

—  돼지고기 4종  —
삼겹살, 고추장 삼겹살, 목살, 주물럭

—  된장찌개  —

—  청경채  —

—  과일 샐러드  —

—  상추  —

치즈뷔페
฿319

—  돼지고기 5종  —
삼겹살, 고추장 삼겹살, 목살, 주물럭, 불고기

—  된장찌개  —

—  청경채  —

—  과일 샐러드  —

—  상추  —

—  계란찜, 치즈  —

샤브뷔페
฿275 / ฿325

—   돼지고기 / 돼지고기, 소고기  —

—  야채, 버섯 모듬  —

—  어묵 모듬  —

—  청경채  —

—  과일 샐러드  —

—  쌈밥  —

추가접시: 새우 ฿100, 버섯 ฿80